Likabehandlingspolicy

Jämjö GoIFs likabehandlingspolicy:

Jämjö GoIF ska vara en förening fri från trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Jämjö GoIFs spelare, tränare och övriga aktiva ska ha samma rättigheter oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Jämjö GoIF ska vara en förening som respekterar, tar till vara på och ser möjligheter i individers olikheter.

Jämjö GoIF har det yttersta ansvaret för att likabehandlingspolicyn efterföljs och blir känd för föreningens spelare, tränare och övriga aktiva. Dock ska alla spelare, tränare och övriga aktiva känna ansvar för att likabehandlingspolicyn efterföljs. Om inte likabehandlingspolicyn efterföljs kommer ärendet tas upp i styrelsen, likaså kommer styrelsen besluta om åtgärd för ärendet. Om samma individ bryter likabehandlingspolicyn vid upprepade tillfällen kan avstängning eller uteslutning ur föreningen bli aktuell.

Styrelsen Jämjö GoIF, maj 2015